การท่องเที่ยวในประเทศไทย

การท่องเที่ยวในประเทศไทย

การท่องเที่ยวในประเทศไทย การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นวีรบุรุษในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญคิดเป็นสัดส่วน 17% ของ GDP ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยจากการจัดอันดับของดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวปี 2562 โดย การท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศไทยติดอันดับ อันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศทั่วโลก และอันดับที่ 3 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

ในประเทศไทยการท่องเที่ยว

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออก “มาตรการท่องเที่ยว” ทั้งมาตรการเดิมและ 16 มาตรการล่าสุด เพื่อเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย เช่น การขยายระยะเวลาวีซ่าฟรีเมื่อเดินทางมาถึง โครงการ การท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวมีผลชัดเจนต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและตอบสนองต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

มีผลดีกระจายไปหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก กลุ่มเกษตรกร บริษัทขนส่ง เป็นต้น แต่มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการระยะสั้น เราต้องไม่ลืมว่าการพัฒนาศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวให้เป็นวีรบุรุษที่แท้จริงสามารถมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ต้องใช้มาตรการระยะยาวด้วย ในอดีตภาคการท่องเที่ยวประสบปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพและการเติบโตในระยะยาว เขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว

ปัญหาและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของภาคการท่องเที่ยวไทยในอดีต

เน้นสัญชาติ การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและสถานที่ท่องเที่ยว ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ 

  • มีนักท่องเที่ยวจากจีน อาเซียน และยุโรป จำนวน 21 ล้านคน หรือประมาณ 70% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 
  • การพึ่งพานักท่องเที่ยวจากทุกสัญชาติมากเกินไปถือเป็นความเสี่ยง กล่าวคือเมื่อเกิดเหตุการณ์เชิงลบในประเทศนั้นจะส่งผลอย่างมากต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของไทย เช่น การจมเรือของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ภูเก็ตในปี 2561 ทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง2 % ในครึ่งปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น 7% ในครึ่งปีแรก การท่องเที่ยวยังคงจำกัดเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น กรุงเทพ ภูเก็ต และชลบุรี ซึ่งรวมกันแล้วมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด

การเติบโตของรายได้ของภาคการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมากกว่าราคา

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ย 10% ต่อปี โดยได้แรงหนุนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เติบโตขึ้นมากกว่า 8% การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพียง 2% ต่อปี และรายจ่ายที่ต่ำอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต เนื่องจากจากการประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก การท่องเที่ยวในประเทศไทย

สรุป การท่องเที่ยวในประเทศไทย

คาดว่าในอนาคตจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกจะเติบโตช้าลง ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศคู่แข่ง ทำให้รายรับเพิ่มขึ้นซึ่งขึ้นกับจำนวนนักท่องเที่ยวได้ยากเช่นเดิม ดังนั้นนอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ทางการควรใช้มาตรการระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของภาคการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้สามารถเป็นฮีโร่ตัวจริงในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนในขณะที่ช่วยกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเน้นที่มาตรการในแนวทาง 3Cs เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยเร็วที่สุด การท่องเที่ยวในประเทศไทย

กรมการท่องเที่ยว