การท่องเที่ยวประเทศไทย

การท่องเที่ยวประเทศไทย

การท่องเที่ยวประเทศไทย ภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปี 2562 รายได้จากการท่องเที่ยว 3.0 ล้านล้านบาท หรือ 17.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.91 ล้านล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ 1.08 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่งอาหารและเครื่องดื่ม 4.4 ล้านคนจาก 37.6 ล้านคนหรือร้อยละ 11.6 ของการจ้างงานทั้งหมดมีส่วนร่วมในด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวประเทศไทย เมื่อดูรายละเอียดการจ้างงานภาคต่างๆ ของภาคการท่องเที่ยว พบว่า บริการอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็น 52.3% ของภาคการท่องเที่ยวทั้งหมด รองลงมาคือโรงแรมและบริการโรงแรม และภาคการขนส่งผู้โดยสารทางถนนคิดเป็นร้อยละ 12.96 ของภาคการท่องเที่ยวทั้งหมด

เจาะลึกสถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565

การท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย สะท้อนจากตัวชี้วัดเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 

  • จำนวนนักท่องเที่ยวประจำชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย
  • จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  • จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน 25 แห่ง

เจาะลึกสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565

สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในแง่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (เบื้องต้น) ที่รายงานโดยกรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย 1.1 ล้านคน ถึงแม้ว่าระดับจะต่ำกว่าการระบาดก่อนโควิด-19 แต่ถือเป็นจำนวนที่สูงกว่าทั้งปี 2564 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 4.3 แสนคน ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการของรัฐบาลที่ขึ้นทะเบียนบัตร

การท่องเที่ยวประเทศไทย อีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และ 1 พฤษภาคม 2565: มาตรการ Test & Go ได้รับ ยกเลิกและผ่อนปรนเงื่อนไขการสมัครบัตร Thailand Pass เช่น ทะเบียนที่ต้องใช้หลักฐานวัคซีนและประกันเท่านั้น ในขั้นต้น จำเป็นต้องมีหลักฐานการทดสอบ COVID-19 การจองและอื่น ๆ

รวมถึงการลดวงเงินประกันหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการประกันภัยเป็น 10,000 USD จาก 20,000 USD รวมถึงการยกเลิกการทดสอบ RT-PCR สำหรับ COVID-19 เมื่อเดินทางมาถึง แนะนำให้ทำการทดสอบ การท่องเที่ยวประเทศไทย ระหว่างการเข้าพักของคุณ มาตรการเหล่านี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เจาะลึกสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย 4 เดือนแรกของปี 2565

สถานที่ท่องเที่ยวไทย สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในปี 2565 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.6 เมื่อเทียบปีต่อปีจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทย 62.7 ล้านคนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศดีขึ้นด้วยการฉีดวัคซีนในวงกว้าง รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล เช่น โครงการ

การท่องเที่ยวประเทศไทย และโครงการท่องเที่ยวของประเทศไทย และแรงจูงใจการใช้จ่ายภายในประเทศ (ครึ่งหนึ่งของแต่ละโครงการและโครงการช้อปดีมีไนท์) เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้มาเยือนตามภูมิภาคและภาค พบว่าจำนวนผู้มาเยือนมีมากที่สุดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี อุดรธานี บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด

เจาะลึกสถานการณ์การท่องเที่ยวของผู้โดยสารที่เดินทางผ่านกรมท่าอากาศยาน

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถานการณ์การท่องเที่ยวผ่านจำนวนผู้โดยสารขาเข้าแล้ว ที่เดินทางผ่านกรมท่าอากาศยาน ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 1.54 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 4 เดือนแรกของปี 2564 ที่ 1.05 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.87 แสนคน หรืออัตรา ขยายที่ร้อย46.2 การท่องเที่ยวประเทศไทย