กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว กองพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการ ท่องเที่ยว จัดประชุมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยว ในการศึกษา ออกแบบ พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาท่องเที่ยว เน้น “เที่ยวทั่วไทย เที่ยวเพื่อทุกคน” เป็น ทางเลือกใหม่ของการเดินทางสู่อนาคต โดยมีนายทวีศักดิ์ วานิชเจริญ อธิบดี กรมการท่องเที่ยว และ น.ส.ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานและแนวปฏิบัติธุรกิจนำเที่ยว เป็นผู้อำนวยการกรมพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีคุณสมบัติ นำเสนอรายละเอียดของโครงการ ในการสัมมนาที่ผ่านมา

มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างไร?

กรมการท่องเที่ยว ในการพัฒนามาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
  • จัดทำแผนพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการตามแผนที่กำหนด
  • จัดทำแผนพัฒนารายชื่อธุรกิจสำหรับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมถึงจังหวะเวลา ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวรวมทั้งระยะเวลา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 5. ดำเนินการตามกฎหมายและแนวทางของธุรกิจนำเที่ยวและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจภาพยนตร์ ทั้งการผลิต การบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

งานสำคัญอีกประการหนึ่งคือการประสานงานการประชุมระหว่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้กรมการ ท่องเที่ยวประสานงาน เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กรมการ ท่องเที่ยวได้กำหนดมาตรฐานสำหรับตัวแทนและมัคคุเทศก์นำเที่ยว หลักเกณฑ์การพักโฮมสเตย์ กรมการท่องเที่ยว โฮมสเตย์เพื่อสุขภาพ และทัวร์นำเที่ยวโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว กรมการท่อง เที่ยวเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวร่วมทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ สมุนไพรไทยและกัญชา คาดว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลายเครียด จะสามารถเปิดเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้อย่างลงตัวยิ่งขึ้น

ก้าวต่อไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวในประเทศไทย มีภารกิจเร่งด่วนในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวของประเทศ ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นที่มาตรฐานและคุณภาพการท่องเที่ยวในรูปแบบชีวิตใหม่

กรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว กรม การท่องเที่ยวได้เตรียมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้มากขึ้น เช่น สตูดิโอชุมชน ผ้าใบโมเดลการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว นอกจากนี้ จะนำ BCG Model มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของกรม การท่องเที่ยว ซึ่ง BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมๆ กัน คือ Bioeconomy, Circular Economy และ Green Economy เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยว การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนมากขึ้น

สรุป กรมการท่องเที่ยว

จะเห็นได้ว่ายังมีงานการท่องเที่ยวอีกมากที่ต้องดำเนินการ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายรอการพัฒนา ผมเชื่อว่ากรม การท่องเที่ยวมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์และยั่งยืนตลอดจนทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ในทุกมิติ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปีการก่อตั้งกรมการ ท่องเที่ยวในปีนี้ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กรมการ

ท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวยังมีเรื่องราวที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่ง คือ กรม การท่องเที่ยวได้รับการประเมินว่าเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม โปร่งใส ในระดับดีเด่นด้วยคะแนน 96.69 อันดับที่ 14 จาก 200 หน่วยงานทั่วประเทศแสดงออกถึงการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ รักสามัคคี ช่วยกันสร้างองค์กรมาตรฐาน กรมการท่องเที่ยว